BIOGRAFI SYAIKH SA`DUDDIN AT-TAFTAZANI

Nama lengkap beliau adalah Sa’duddin Mas’ud bin ‘Umar ibn ‘Abdillah at-Taftazani. Dikenal dengan syaikh at taftazani terkadang dalam kitab disebut assa`du saja. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah ia lahir di 712 atau 722 di kota Taftazan sebuah desa yang berada di Khurasan.
Beliau tinggal di masa yang disebut sebagai “Masa Keemasan” Islam karena banyak prestasi besar yang muncul dikalangan umat Islam dalam seni, kedokteran, dan ilmu pengetahuan.
Beliau dilahirkan pada tahun 712H. = 1312M. di Taftazan sebuah kampung di daerah Khurasan. Dipanggil Sa`d al-Din dan dinisbahkan pada daerahnya yakni Al-Taftazani. Beliau meninggal di Samarqand  pada tahun 791H.-1389M.
At-Taftazani dianggap sebagai salah seorang ulama penting dalam banyak bidang ilmu pengetahuan,  khususnya dalam bidang theologi. Pendekatannya digunakan dalam pengajian dan sebagai pegangan akidah Islam dari timur hingga ke barat. Ibn Khaldun memuji At-Taftazani di dalam kitab Muqaddimah di dalam bab Ilmu – Ilmu  Aqliah, Ibn Khaldun mengatakan: “Semasa di Mesir aku melihat karangan berbagai jenis yang dihasilkan oleh pengarang ulama Hirrah, negeri Khurasan, yang terkenal dengan nama Sa`d al-Din at-Taftazani yang mendalami dalam bidang ilmu al-kalam, usul al-fiqh, al-bayan, dengan penyaksian bahawa dia mempunyai kemampuan yang luas dalam bidang-bidang ini dan juga menunjukkan bahwa beliau banyak mutalaah di dalam ilmu-ilmu hikmah, begitu juga mendalam di dalam bidang ilmu-ilmu aqliah”. 
At-Taftazani mempunyai banyak murid yang mengikuti pengajarannya di dalam berbagai bidang ilmu. Dari segi aqidah dan ilmu kalam, tidak diragukan bahawa dia adalah pendukung aliran Al-Maturidi, tetapi dari segi mazhab fiqh ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat dia pendukung Mazhab Hanafi, tetapi ada pula mengatakan dia pengikut Syafi`i.
At-Taftazani pendukung aliran ilmu al-kalam al-Maturidi ini adalah seorang `ulama yang banyak menghasilkan karangan di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut karya syaikh at-tafazani:
1.                Ilmu Mantiq (Logik)
·        Syarh al-Risalah al-Syamsiyyah
·        Tahdhib al-Mantiq wa al-Kalam
2.                Ilmu Nahwu dan Shorrof
·        Syarh Tafsir al-`izziy
·        al-Irsyad
·        al-Isbah fi Syarh Dibajat al-Misbah fi al-Nahwi
·        Tarkib al-Jalil
·        Kitab Qawanin al-Shorrof
3.                Ilmu Fiqh
·        Al-Miftah
·        Syarh Talkhis al-Jami` al-Kabir
·        Al-Fatawa al-Hanafiyyah
·        Syarh Khutbat al-Hidayat
·        Syarh al-Sirajiyyat fi al-Mirats
4.                Ilmu Tafsir Al-Qur`an
·        Kasyf al-al-Asrar wa Iddat al-Abrar
·        Hasyiyah `ala al-Kasysyaf
5.                Ilmu Al-Bayan
·        Syarh al-Takhlis al-Mutawwil atau Syarh al-Mutawwil
·        Mukhtasar Syarh Talkhis al-Ma`ani
·        Syarh al-Qism al-Tsalits Min Miftah al-`Ulum
6.       Ilmu Usul al-Fiqh
·        Al-Tarikh ila Kasyf Haqa`iq al-Tankih
·        Syarh al-Mukhtashar fi al-Ushul
6.                Ilmu Fiqh al-Lughah
·        Al-Ni`am al-Sawabigh fi Syarh al-Kalim al-Nawabigh
·        Tarjamah bi al-Lughat al-Turkiyyat li al-Syi`r al-Musamma al-Bustan
7.                al-Hadith
·        Kitab al-Arba`in atau Syarh al-Arba`in al-Nawawiyyah
8.                Ilmu al-Kalam
·        Kitab al-Maqasid wa Syarhuhu
·        Syarh al-`Aqa`id al-Nasafiyyah
Demikian sekilas tentang profil syaikh Sa`duddin at-Taftazani. Semoga setidaknya bisa sedikit memberikan motvasi pada kita untuk meneladani beliau dalam hal keilmuannya. Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *